Ask Joe
Menu

ESL Program (Tiếng Việt/Vietnamese)


Mt. SAC cung cấp một chương trình ESL nổi bật được thiết kế để giúp cải thiện ngôn ngữ, kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nói chung của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá văn hoá nước Mỹ, nghiên cứu sử dụng công nghệ và làm việc với bạn cùng lớp với những dự án thú vị.

Có bảy cấp ESL trong chương trình của chúng tôi. Bài kiểm tra xếp lớp ESL mà bạn thực hiện sẽ giúp chúng tôi xác định cấp bậc tốt nhất cho bạn. Các khóa học mà chúng tôi cung cấp bao gồm các lớp học cấp bậc, các lớp kỹ năng, và các lớp kỹ năng đặc biệt. 

Các lớp học cấp bậc 

Trong các lớp học cấp bậc, bạn sẽ học các kỹ năng tiếng Anh tổng hợp như nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, thành ngữ và phát âm. Bạn sẽ làm các dự án và thuyết trình ngoài việc lấy một kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối cùng để biết bạn đã học tiếng Anh được bao nhiêu. Các lớp học cấp bậc gặp nhau từ 14 đến 17,5 tiếng mỗi tuần để bạn có thể có được hầu hết số thời gian học có thể. Các cấp bậc bao gồm:

For Literacy Students (Đối với Sinh viên biết chữ) For Beginning Students (Đối với Sinh viên bắt đầu) For Intermediate Students (Đối với Sinh Viên Trung Cấp) For Advanced Students (Đối Với Sinh Viên Cấp Cao)
Foundations Level 1 Level 3 Level 5
Pre-Level 1  Level 2 Level 4 Level 6
 
Các lớp kỹ năng 

Các lớp kỹ năng khác với các lớp cấp bậc bởi vì chúng chỉ tập trung vào một hoặc hai kỹ năng. Ví dụ, trong một lớp viết, bạn sẽ đọc và viết nhiều hơn, và ít nghe và thực hành nói hơn. Ngoài ra, bạn sẽ làm các dự án và thuyết trình để giúp đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn. 

Literacy Levels (trình độ biết chữ) Beginning Levels (trình độ bắt đầu) Intermediate Levels (trình độ trung cấp) Advanced Levels (trình độ cấp cao)
Writing A (Pre-1) Writing A Writing B Writing C
Speaking A (Pre-1) Speaking A Speaking B Speaking C
 
Các lớp học kỹ năng đặc biệt

Những lớp này là dành cho những sinh viên cùng chia sẻ mục tiêu cụ thể như vượt qua phỏng vấn của USCIS để nhập quốc tịch, hoặc cho những người cần phải tham dự kỳ thi TOEFL. Những khóa học này bao gồm: chuẩn bị thi quốc tịch và luyện thi TOEFL. Bạn nên ở cấp bậc 3 (trình độ trung cấp) hoặc cao hơn để lấy các khóa học Chuẩn Bị Thi Quốc Tịch. Bạn cần phải đạt cấp bậc 5 hoặc 6 (trình độ cấp cao) để có các khóa học luyện thi TOEFL.

Literacy Levels (trình độ biết chữ) Beginning Levels (trình độ bắt đầu) Intermediate Levels (Trình độ trung cấp) Advanced Levels (Trình độ cấp cao)
    Citizenship Preparation
(Chuẩn Bị Thi Quốc Tịch)
Citizenship Preparation
(Chuẩn Bị Thi Quốc Tịch)
    ESU: Academic & Career English TOEFL Preparation
(Chuẩn Bị Thi TOEFL)
    ESU: Accounting ESL for Health Professionals
      ESU: Academic & Career English
      ESU: Accounting
      ESU: Child Development
      ESU: Real Estate